logotype

Energija

ENERGIJA

 

I.            POPIS PITANJA KOJA SE NALAZE U TUMAČENJU (zadnje nadopune izvršene su u srpnju 2018. godine)

 

A.   PROPISI

 

 1. Pitanje: Koji propisi reguliraju međusobne odnose između energetskih subjekata (HEP ODS, HEP Elektra, GEN-I, RWE, HT, HEP Opskrba..) i potrošača električne energije kategorije „kućanstvo“?

 

B. PRIKLJUČENJE NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU I PRIKLJUČNA SNAGA

 

a. Novi potrošači koji se tek trebaju priključiti na distribucijsku mrežu

 

2.    Pitanje: Koliko sam dužna platiti HEP ODS-u za priključak struje za novu kuću koju gradimo a koja do sada nije imala priključak?

 

b. Postojeći potrošači koji su priključeni na distribucijsku mrežu, ali nemaju elektroenergetsku suglasnost ili podatak o veličini priključne snage

 

 1. Pitanje: Nemam elektroenergetsku suglasnost, a željela bih znati s kolikom snagom (u kW) mogu raspolagati u mojem stanu? Imam jednofazni priključak.

 

c. Ostali slučajevi u svezi priključne snage

 

 1. Pitanje: Želimo izvršiti rekonstrukciju kuće, između ostalog i podijeliti električne instalacije na dva stana. Što treba uraditi, a da mi taj trošak bude čim manji?
 2. Pitanje: Privremena obustava preuzimanja električna energije. Da li je sito moguće?
 3. Pitanje: Dobio sam opomenu od HEP-ODS-a da sam koristio (angažirao) veću snagu od priključne snage, snage iz EES. Što moram poduzeti?
 4. Pitanje: Može li se priključna snaga prenositi sa jednog obračunskog mjernog mjesta na drugo, odnosno, s jedne lokacije na drugu?
 5. Pitanje: Uvjetuje li se priključak za struju sa ugradnjom ograničavala strujnog opterećenja (limitator)?
 6. Pitanje: Moram li ja nešto plaćati i moram li ja nešto poduzeti kod promjena na vanjskom priključku za struju?

 

C. OBRAČUNSKO MJERNO MJESTO, OBRAČUN POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

 1. Pitanje: Nisam siguran da li mi brojio registrira ispravno i/ili kako mogu utvrditi da li netko krade struju preko mog brojila?

11. Pitanje: Uklopni sat mi nepravilno radi, raspored tarifa je drugačiji od propisanih, što uraditi?

12. Pitanje: Pružatelj usluge mi je u prethodnim obračunima i računima, pogrešno primjenjivao (obračunavao) broj cijelih mjesta sa brojila, te mi sada sve to želi naplatiti. Što da radim i da li je pružatelj usluge postupio ispravno?

 1. Pitanje: Kako mogu provjeriti točno stanje brojila koje mi je «skinuto» i stanje brojila koje mi je novo postavljeno
 2. Pitanje: Zanima me; tko je dužan platiti zamjenu brojila?
 3. Pitanje: Imamo u naselju (ili dijelu naselja) loš napon, što poduzeti?
 4. Pitanje: Da li je HEP ODS-a dužan ukloniti stup niskog napona koji samo što se nije srušio na moju kuću, te da izrade novi način  napajanja (podzemno)?

 

D. OPSKRBLJIVAČI, CIJENA ELEKTRIČNE ENERGIJE, TARIFNE STAVKE, RAČUNI

 

 1. Pitanje: Ne snalazim se oko novosti koje su nastupile kod pojave tržišnih opskrbljivača i ne razlikujem što je univerzalna usluga a što tržišna, i koliko kome treba plaćati?
  1. RAČUN, CIJENA I OBRAČUN KOD HEP Elektre (UNIVERZALNA USLUGA)

b.   RAČUN, CIJENA I OBRAČUN KOD TRŽIŠNIH OPSKRBLJIVAČA (GEN-I, HEP Opskrba – HEPI, HT i RWE)

 

 1. Pitanje: U zadnjem računu koji sam dobio, osim utrošene električne energije, opskrbljivač mi je zaračunao i kamatu. Moram li to platiti?
 2. Pitanje: Želim sam očitavati, obračunavati i plaćati utrošak električne energije, što moram poduzeti?
 3. Pitanje: Dobio sam nove uplatnice i akontacija mi je nerealno visoka, želim to promijeniti, što trebam poduzeti?
 4. Pitanje: Želimo da se utrošak zajedničke potrošnje zgrade razvrstava na stanare pojedinačno, a ne na stambenu zgradu. Što poduzeti?

22. Pitanje: Zbog duga za struju za tekući mjesec (nisam platila akontaciju za isti) iskopčana mi je struja. Mogu li mi to napraviti?

 

E. OSTALO

 

23. Pitanje: Kako ću ja znati koja su moja prava prije potpisivanja ugovora sa energetskim subjektom, opskrbljivačem?

 1. Pitanje: Da li sam energetskom subjektu dužan platiti neku naknadu ako potpisujem ili mijenjam ugovor o opskrbi, ili mijenjam opskrbljivača?
 2. Pitanje: Razmišljam o promjeni opskrbljivača, i želio bi znati na koji način se to obavlja i da li ću uslijed istog imati nove troškove?
 3. Pitanje: Uputio sam prigovor povjerenstvu za reklamacije, a još nisam dobio odgovor. Što mogu poduzeti da bi riješio moj problem?

27. Sumnjam da mi račun (ili akontacijska rata) za struju iznosi više nego što bi trebalo. Kome da se obratim s upitom o istom, opskrbljivaču ili operatoru distribucijskog sustava?

28. Pitanje: HEP ODS (i opskrbljivač) me tereti za neovlaštenu potrošnju. Dobio sam račun na iznos od preko 70.000 kuna. Što raditi?

 1. Pitanje: Želio bi smanjiti utrošak električne energije u stanu, a nije mi poznato da li su energetski subjekti dužni dati upute kako to provesti?

 

 

 

II.         PITANJA I ODGOVORI

 

A. PROPISI

 

1.    Pitanje: Koji propisi reguliraju međusobne odnose između energetskih subjekata (HEP ODS, HEP Elektra, HEP Opskrba, GEN-I, RWE, HT,..) i potrošača električne energije kategorije „kućanstvo“?

 

Odgovor:

Izuzetno velik broj propisa regulira odnose između energetskog subjekta, pružatelja usluge, i kupca (potrošača) kategorije „kućanstvo“, korisnika usluge.

S jedne strane to je Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14 i 110/15), a s druge strane su to Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14 i 120/15) i Zakon o tržištu električne energije (NN 22/13 i 102/15), te cijeli niz provedbenih propisa; opći uvjeti, tarifni sustavi (metodologije), pravilnici i uredbe (priključenje na mrežu, tranzit, korištenje mreže..), cjenik nestandardnih usluga, pojedine odluke energetskih subjekata i regulatora. U smislu praćenja svih ovih propisa preporuča se koristiti Internet stranicu Hrvatske energetske regulatorne agencije (dalje u tekstu: Agencija ili HERA) koja ažurno iskazuje sve propise koji su na snazi, a isto tako i one koji su bili na snazi, a sada su „arhivirani“ (www.hera.hr).

Od stupanja na snagu novog Zakona o energiji (prosinac 2012. godine) nastupilo je u Hrvatskoj razdoblje provedbe III. Energetskog paketa Europske komisije, a provedba istog traje i dan danas. Od ljeta 2013. godine aktivirano je i tržište opskrbe električnom energijom kategorije „kućanstvo“, tako da kupci te kategorije od tada mogu birati i svog tržišnog opskrbljivača električne energije. U trenutku ažuriranja ovog teksta (srpanj 2018. godine) na tržištu je prisutan niz pružatelja „tržišne“ usluge opskrbe električnom energijom i ako se sa potpunom odgovornošću može zaključiti da se „tržište“ ne razvija u pravom smjeru, te da je prisutna ponuda ovih usluga sve manje „bogata“, a time i ne dovoljno atraktivna za „kućanstva“. Pokazatelj i dokaz istog je i da se preko 90% „kućanstva“ nalazi kao kupac kod pružatelja univerzalne usluge, kod HEP Elektre (dalje: Elektra) i ako je cijena energije kod te usluge najviša. Univerzalna usluga je naslijedila „javnu uslugu“ iz prethodnih zakonskih odredbi, a između ostalog, karakterizira je i da se cijena za istu (tarifne stavke) utvrđuje od strane Agencije, a koja  se opet izračunava na osnovu odgovarajućih metodologija koje propisuje i donosi Agencija. Potrošači i kod univerzalne i tržišne usluge opskrbe električnom energijom dobivaju jedan račun, s tim da su tarifne stavke kod univerzalne usluge u dijelu koji se odnosi na proizvodnju i opskrbu više nego što su kod tržišnih opskrbljivača. Tarifne stavke za prijenos i distribuciju, te naknada za distribuciju, su jednake za sve kupce „kućanstva“, tako da ih svi opskrbljivači moraju zaračunavati u istoj visini. Na računu se pored navedenih tarifnih stavki nalazi i naknada za obnovljive izvore energije, koja trenutno (od 01. rujna 2017. godine) iznosi 0,105 kuna po kWh, te konačno i PDV, koji se obračunava na sve prethodne stavke računa u visini od 13% (do 31. prosinca 2016. godine iznosio je 25%).

 

SAVJET: Sveobuhvatni pregled propisa i odluka, a kojim se regulira ovo područje nalazi se na Internetskim stranicama Agencije, te pojedinih pružatelja usluge, energetskog subjekta.

 

B. PRIKLJUČENJE NA DISTRIBUCIJSKU MREŽU I PRIKLJUČNA SNAGA

 

Svi kupci, uključivo i kupci kategorije „kućanstvo“ moraju raspolagati s dokumentom koji se zove elektroenergetska suglasnost (dalje: EES). To je dokument kojeg izdaje HEP Operator distribucijskog sustava (dalje u tekstu: HEP ODS), a u kojem su utvrđene (ugovorene) sve tehničke i ekonomske veličine za pojedino obračunsko mjerno mjesto. Pojednostavljeno rečeno, ono što je za fizičku osobu «domovnica», to je za obračunsko mjerno mjesto EES. I ako je svaki element EES-a značajan za kupca, a postupak dobivanja i ugovaranja dug i zahtjevan, pažnju potrošačima najviše privlači dio koji se odnosi na međusobne financijske obveze. Način priključenja na elektroenergetsku mrežu, visina naknade, a samim tim i iznos kojeg će potrošač platiti kod priključenje na distribucijsku mrežu ili povećanja priključne snage postojećih kupaca, te upravljanje i održavanje priključka propisano je; Uredbom o izdavanju EES utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja ne elektroenergetsku mrežu  (NN 7/18, dalje u tekstu: Uredba o izdavanju EES), Metodologijom utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih  korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže (NN 51/17 i 31/18, dalje u tekstu: Metodologija utvrđivanja naknade) Odlukom o iznosu naknade za priključene na elektroenergetsku mreži i povećanje priključne snage (NN 52/06, dalje u tekstu: Odluka o visini naknade), te Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 85/15, dalje u tekstu: Opći  uvjeti). Sami iznos kojeg će kupac platiti ovisit će o veličini priključne snage, kao i o drugim, zavisnim troškovima koji se mogu javiti u pojedinim slučajevima. Sami način priključenja propisan je Pravilima o priključenju na distribucijsku mrežu, koje propisuje HEP ODS, a ista se mogu vidjeti na mrežnim stranicama HEP ODS-a:   (http://www.hep.hr/ods/UserDocsImages/dokumenti/Pristup_mrezi/pravila_o_prikljucenju_na_distribucijsku_mrezu.pdf) (dalje u tekstu: Pravila o priključenju).

Što je to, priključna snaga? Pojednostavljeno rečeno, to je veličina koja se iskazuje u kilovatima (kW), a ista se ugovara (odobrava), te obračunava i zaračunava kupcu prije priključenja na distribucijsku mrežu. Ista veličina označava i ukazuje, odnosno, omogućuje kupcu da unaprijed zna koliko će električnih trošila istovremeno moći aktivirati, uključiti, angažirati za svoje potrebe u stanu (kući), a preko obračunskog mjernog mjesta za kojeg se pribavlja EES.

 

 1. Novi potrošači koji se tek trebaju priključiti na distribucijsku mrežu

 

2.    Pitanje: Koliko sam dužna platiti HEP ODS-u za priključak struje za novu kuću koju gradimo, a koja do sada nije imala priključak?

Odgovor:

Priključenje kupaca (potrošača) na elektroenergetsku mrežu regulirano je prethodno navedenim propisima, a isti, između ostalog, propisuju i način utvrđivanja visine naknade koju potrošač plaća za priključenje na elektroenergetsku mrežu. Jedinična «cijena» po kW priključne električne snage, utvrđena je navedenom Odlukom o visini naknade i iznosi za cijelo područje Republike Hrvatske 1.350,00 kuna (+ PDV), osim za grad Zagreb, gdje iznosi 1.700,00 kuna (+ PDV). Naknada se naplaćuje kupcima kod (prije) priključenja ili kod povećanja priključne snage, a postupak je slijedeći: kupac podnese zahtjev za priključak  ili povećanje snage (izdavanje ili izmjenu  EES),  HEP ODS obradi zahtjev i dostavi ponudu o priključenju/povećanju snage, a u slučaju da je kupac prihvati, smatra se da je zaključen ugovor o priključenju/povećanju snage i nakon prve uplate započinje teći rok HEP ODS za izvršenje svojih obveza. Elektroenergetska suglasnost sadrži osnovne podatke o građevini, procjenu potrošnje energije, te podatke o financijskim obvezama i rokovima. Iznos koji će kupac platiti kao naknadu, dobije se umnoškom cijene po Odluci o visini naknade i broja kW zakupljene/odobrene snage. Konkretno, kupac kojem se odobri 5 kW snage, platit će 6.750.- kuna (5 kW x1.350,00 kn = 6.750,00 kuna) + PDV. U slučaju da stvarni troškovi priključenja premašuju iznos koji je dobiven prethodnim izračunom za više od 20%, naknada za priključenje određuje se prema stvarnim (zavisnim) troškovima. Konkretno, stvarni trošak za istog kupca po izračunu HEP ODS-a, iznosi 15.000,00 kuna, a ne 6.750,00 + dozvoljeno odstupanje do 20% (ukupno 8.100,00 kuna). U tom slučaju, kupcu se u ponudi o priključenju ukaže na ovu situaciju, te mu se ostavi mogućnost da donese odluku, hoće li zaključiti ugovor o priključenju i platiti priključak 15.000,00 kuna ili će «sačekati» promjene koje mogu rezultirati smanjenjem stvarnog troška priključenja. Kako se ovakvi slučajevi (visoki troškovi priključenja), u pravilu pojavljuju na području gdje nema „jednostavnog rješenja“, kao što su seoska domaćinstva, vikend naselja, rubni dijelovi naselja, i slično, rješenje se može pokušati pronaći kroz istovremeno priključivanje većeg broja potrošača, što onda omogućuje zajedničko financiranje (preraspodjelu)  „istih troškova“.

Mogućnost da se „isti trošak“ raspodjeli na više kupaca predviđen je u Metodologijom  utvrđivanja naknade, pa se taj dio može pogledati malo detaljnije u navedenom aktu. Isto tako Metodologija o utvrđivanju naknade predviđa i cijeli niz drugih opcija priključenja na mrežu ili povećanja priključne snage, uključivo i opciju priključenja postrojenja u vlasništvu „kućanstava“ za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i isporuku u mrežu. Metodologija o utvrđivanju naknade i Pravila o priključenju obrazlažu koji se troškovi još raspoređuju na kupce, a koji na isporučitelja. Neke nestandardne usluge u svezi priključenja na mrežu ili povećanja priključne snage HEP ODS može naplatiti i slučaju ako se radi o nestandardnim uslugama koje se onda naplaćuju po Cjeniku nestandardnih usluga HEP ODS. Zadnji cjenik je u primjeni od 01. srpnja 2018. godine i može se vidjeti na linku: http://www.hep.hr/ods/UserDocsImages/Cjenik_nestanardnih/Cjenik_nestandardnih_usluga_01.07.2018..pdf.  

Konačno, HEP ODS ima pravo naplatiti stvarne (zavisne) troškove za priključenje i iste je dužan sve jasno i transparentno obrazložiti potrošaču (kupcu) prije ugovaranja priključenja (kod prihvaćanja ponude o priključenju), a kupac će odlučiti, hoće li to prihvatiti i snositi «stvarne» troškove ili ne.

 

SAVJET: U svim je slučajevima najbolje sa HEP ODS-om temeljito razmotriti sve ono što potrošaču nije jasno, te u pisanom obliku razmijeniti i utanači.

 

 

 1. Postojeći potrošači koji su priključeni na distribucijsku mrežu, ali nemaju elektroenergetsku suglasnost ili podatak o veličini priključne snage

 

3.    Pitanje: Nemam elektroenergetsku suglasnost, a željela bih znati s kolikom snagom (u kW) mogu raspolagati u mojem stanu. Imam jednofazni priključak.

Odgovor:

Kada ni kupac ni HEP ODS nemaju u svom posjedu elektroenergetsku suglasnost, HEP ODS je dužan primijeniti odredbe Općih uvjeta (Članak 118.), te potrošaču odobriti priključnu snagu prema „naslijeđenom pravu“ potrošača (kupca).

Znači, u svim slučajevima, kad se ne raspolaže sa elektroenergetskom suglasnosti ili ista eventualno u sebi ne sadrži veličinu priključne snage (ima i takvih slučajeva), priključna snaga se utvrđuje prema Općim uvjetima, što znači, da ista (u trenutku pisanja ovog teksta – srpanj 2018. godine) za Vaš stan kod jednofaznog priključka može iznositi maksimalno 7,36 kW, a za potrošače koji imaju trofazni priključak maksimalno odobrena snaga može iznositi 17,25 kW. Do tih veličina kupac nema nikakvu obvezu prema HEP ODS u svezi visine priključne snage, jer je ista odobrena shodno prethodno navedenom.

 

         SAVJET: Zatražiti maksimalno moguću priključnu snagu, a HEP ODS će utvrditi da li tehnički uvjeti omogućuju provedbu istog ili zahtijevaju eventualne dodatne troškove (koje HEP ODS mora pismeno obrazložiti).

 

 1. Ostali slučajevi u svezi priključne snage

 

4.    Pitanje: Suvlasnik sam kuće koja ima više stanova, ali se svi opskrbljujemo električnom energijom preko jednog mjernog mjesta (dobivamo jedan račun za struju). Sad smo odlučili izvršiti rekonstrukciju kuće, između ostalog i podijeliti električne instalacije na dva stana. Što treba uraditi, a da mi taj trošak bude što manji?

Odgovor:

Metodologija za utvrđivanje naknade i Opći uvjeti propisuje način promjena na priključku, a to se rješava na način da kupac HEP ODS-u podnese zahtjeva za izdavanje EES, a sami zahtjev moguće je preuzeti na slijedećem linku: http://www.hep.hr/ods/UserDocsImages/dokumenti/Obrasci/Pristup_mrezi/PM_1.2.1._Zahtjev_za_izdavanje_EES_kupci.pdf. U zahtjevu će se navesti da se isti podnosi s namjerom „razdvajanja obračunskog mjernog mjesta“. Zahtjev može podnijeti vlasnik ili jedan od suvlasnika, uz pisanu suglasnost svih ostalih suvlasnika, a može podnijeti i druga osoba koja ima valjanu pravnu osnovu za posjed izdanu od ovlaštenog tijela ili suglasnost vlasnika građevine ili dijela građevine (opunomoćenik, ukoliko ga podnositelj zahtjeva ima). Na osnovu zahtjeva, HEP ODS će odgovoriti ponudom, u kojima će biti navedeno da li je isto moguće provesti u okviru postojeće zakupljene snage, ili je potrebno istu dodatno povećati (kupiti još kW). U slučaju da je promjena moguća sa postojećom zakupljenom snagom, kupac će platiti samo stvaranje tehničkih uvjeta za provedbu istog (dodani ormarić, brojilo, potrebne radove na instalacijama, i slično).

 

SAVJET: Sagledati sve opcije za duže razdoblje, te na osnovu istog donesite odluku o rekonstrukciji, kako kuće, tako i priključka za električnu energiju.

 

5.    Pitanje: Vlasnik sam kuće u kojoj bi privremeno želio obustaviti preuzimanje  električna energije. Da li imam pravo na isto?

Odgovor:

Opći uvjeti propisuju da korisnik, uz suglasnost HEP ODS-a,  može privremeno obustaviti preuzimanje  električne energije i to na rok do pet godina, što znači da ako je rok nekorištenja Vašeg priključka kraći od pet godina, priključak možete koristiti ponovnim aktiviranjem, ako je prošlo duže od pet godina, morate pokrenuti novi postupak za priključenje na mrežu, što znači da morate biti pažljivi i ne prekoračiti odobreno rok. Zahtjev za privremenu obustavu isporuke električne energije možete preuzeti na slijedećem linku:

http://www.hep.hr/ods/UserDocsImages/dokumenti/Obrasci/Zahtjev_korisnika_mreze_za_privremenu_obustavu_1.pdf

 

 

SAVJET: Kontaktirati HEP ODS i provjeriti način kako se isto ostvaruje i pod kojim uvjetima.

 

6.   Pitanje: Dobio sam opomenu od HEP ODS-a da sam koristio (angažirao) veću snagu od priključne snage, snage iz EES. Što moram poduzeti?

Odgovor:

Općim uvjetima utvrđeno je, da ako potrošač (koji ima EES) prekorači priključnu snagu, operator distributivnog sustava će ga o istome obavijestiti opomenom i zatražiti da se pridržava priključne snage iz EES, ili da podnese zahtjev za povećanjem snage. Prva opomena u tekućoj godini se ne naplaćuje, a nakon toga se naplaćuje 10 kuna (bez povratnice) ili 20 kuna (s povratnicom).  Ako potrošač ne provede zahtjev, HEP ODS mu može ograničiti korištenje snagu iznad priključne, te mu u slučaju novih prekoračenja obustaviti isporuku električne energije. 

 

SAVJET: Procijeniti realnu potrebu za priključnom snagom i prilagodi uporabu svojih trošila tako postavljenoj „granici“ ponašanja s istim, ili, ako se želi veća „sloboda“ u raspolaganju sa uporabom svojih trošila, zatražiti povećanje priključne snage. U tom slučaju, HEP ODS će (ako to mreža dozvoljava) odobriti povećanje priključne snage i potrošač će novu snagu (u kW) platiti po prethodno navedenom.

 

7.   Pitanje: Može li se priključna snaga prenositi sa jednog obračunskog mjernog mjesta na drugo, odnosno, s jedne lokacije na drugu?

Odgovor:

Ne, Opći uvjeti propisuju da obračunska snaga pripada samo obračunskom mjernom mjestu iz elektroenergetske suglasnosti.

 

8.    Pitanje: Uvjetuje li se priključak za struju sa ugradnjom ograničavala strujnog opterećenja (limitator)?

Odgovor:

Da, Opći uvjeti propisuju da su potrošači sa priključnom snagom do 20 kW «dužni» ugraditi limitator, a oni preko 20 kW obvezno ugrađuju uređaj za mjerenje snage, i prelaze u tarifni model „crveni“

 

9.    Pitanje: Javili su mi iz HEP ODS-a da će vanjski priključak, koji sada do moje kuće dolazi po zraku, premještati i isti će doći kabelom pod zemljom. Moram li ja nešto plaćati i moram li ja nešto poduzeti?

Odgovor:

Za sve promjene na priključku, a nastale uslijed rekonstrukcije mreže (uključivo brojila kupca), troškove snosi HEP ODS, tako da kupac u ovom slučaju nema nikakve obveze. 

 

C. OBRAČUNSKO MJERNO MJESTO, OBRAČUN POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

10.  Pitanje: Nisam siguran da li mi brojio registrira ispravno, želio bih isto prekontrolirati?

Ili:

Sumnjam da se na mojem brojilu registrira i utrošak nekog drugog potrošača. Kako mogu utvrditi da li netko krade struju preko mog brojila?

Odgovor:

Kupac u ovakvim slučajevima može i sam izvršiti „mini kontrolu“ i to na način da isključi sva trošila u stanu, te provjeri, da li brojilo pokazuje bilo kakvu promjenu. Ako je sve isključeno s mreže, onda ni brojilo ne bi trebalo pokazivati nikakvu promjenu, odnosno, postupnim uključivanjem trošila trebalo bi da i brojilo na isto «reagira». Također je moguće i dnevno pratiti stanje brojila i provjeravati potrošnju.

 

SAVJET: U slučaju da se ne dođe do zadovoljavajućeg odgovora sa prethodnim, kupac može (i mora) zatražiti kontrolni pregled ispravnosti mjerne opreme. Za kućanstva je prva takva usluga pružena unutar ovjerenog (baždarskog) razdoblja besplatna i ne naplaćuje se, bilo kontrola ispitnim uređajem ili samim pregledom. Isto tako HEP ODS kontrolu neće naplatiti u slučaju da je prigovor kupca bio opravdan i utvrdi se da je registracija neispravna.  Ako se kontrolom utvrdi da je oprema ispravna, odnosno zahtjev kupca neosnovan, kupac snosi troškove kontrole, a sve prema Cjeniku nestandardnih usluga. 

Trenutno cijena kontrole, ovisno o tome što se sve kontrolira, iznosi od 75,00 kuna (daljinska kontrola brojila na zahtjev kupca) do 612,50 kuna (zamjena brojila i izvanredno ispitivanje u DZM – izravno mjerenje/vještačenje na zahtjev kupca). Sve cijene su s PDV-om. Sami postupak kontrole naveden je u Općim uvjetima. U slučaju da se provedenom kontrolom utvrdi da je mjerna oprema neispravna, naknade za kontrolu se ne naplaćuju, a izrađuje se i novi obračun utroška električne energije (a samim tim i račun) i to vremenski unatrag „do“ trenutka kada je mjerna oprema ispravno registrirala, a najduže do roka zastare. Za kućanstvo vrijeme zastare iznosi godinu dana, za ostale kupce, tri godine.

 

11.  Pitanje: Uklopni sat (uređaj kojim se upravlja prebacivanje vremena registracije po dobi dana na brojilu sa dvije tarife) mi nepravilno radi, raspored tarifa je drugačiji od propisanih.

Ili:

Uklopni sat mi ne prebacuje tarife, odnosno pokazuje da trošim struju samo u jednoj tarifi (u pravilu je to veća dnevna).

Odgovor:

Kod brojila sa dvije tarife, raspored tarifa na sate registracije više dnevne tarife (dalje: VT) i niže dnevne tarife (dalje: NT), propisan je Općim uvjetima i različit je, ovisno o razdoblju godine, odnosno, zimskom i ljetnom računanju vremena. Zimi je period VT od 07 ujutro do 21 sat navečer, a ljeti od 08 ujutro do 22 sata navečer. Ostale sate se energija registrira na brojilu u razdoblju NT.

Opći uvjeti propisuju da u slučaju neispravnog prebacivanja tarife, za obračun će se uzeti period ispravne registracije, bilo unatrag (kad je registracija bila ispravna), bilo u razdoblju unaprijed, ako se ne može utvrditi razdoblje registraciju unatrag, i to nakon što se otkloni kvar na uređaju.

HEP ODS često potrošačima prema svojim internim propisima zaračunava, ili bolje rečeno predlaže za obračun, da se obračun «neispravne registracije» raspodjeli u omjeru od 65% od 100% utroška rasporedi u vrijeme VT, a 35% u NT, što je približno prosjek ostvaren na brojilima sa dvije tarife kod kućanstva u sustavu HEP ODS-a.

 

SAVJET: Prijaviti neispravnost uklopnog sata, a nakon što se kvar otkloni i dobije obračun (račun), provjeriti da li je novi obračun izrađen ne osnovu Općih uvjeta.

Pozornost i ovdje treba obratiti, da razdoblje za koji se radi ispravak pogrešnog obračuna, ne bude duži od godinu dana unatrag, jer sve što je preko tog vremena, „ide“ u zastaru.

 

12. Pitanje: Pružatelj usluge mi je u novom obračunu poslao veliku razliku za plaćanje, jer mi je u prethodnim obračunima i računima, pogrešno primjenjivao (obračunavao) broj cijelih mjesta sa brojila. Što da radim i da li je pružatelj usluge postupio ispravno?

Odgovor:

Ima slučajeva da se greška u „čitanju“ brojila, ili u unosu podataka u obračun utroška električne energije, pojavi i u ovom obliku, pa se naknadno ispostavi, da kupac treba platiti sasvim drugi iznos računa od onog, koji je do tada bio obračunavan i zaračunat mu. U tom slučaju, kao i u slučaju primjene pogrešne obračunske konstante, izvršit će se ispravak obračuna unatrag do dana kad je greška nastala, a najkasnije do roka zastare. To što ovakvi slučajevi često (u pravilu) nastaju pogreškom osoblja HEP ODS-a, ne umanjuje obvezu kupca da plati svoj stvarni utrošak električne energije.

 

SAVJET: Kupcu u ovakvim slučajevima treba pomoći tumačenjem nastale situacije, a naročito, ako je brojilo o kojem je riječ, zamijenjeno, ili ako je na istome brojilu više puta iskorišten broj cijelih mjesta (brojčanik došao do 9999, pa ponovo počeo od 0000 i završio još jedan ciklus do 9999, itd.).

 

13. Pitanje : HEP ODS mi je prije dva tjedna mijenjao brojilo kada nikog nije bilo kod kuće. Kako mogu provjeriti točno stanje brojila koje mi je «skinuto» i stanje brojila koje mi je novo postavljeno.

Odgovor:

Kod prvog priključenja potrošača na distribucijsku mrežu, i HEP ODS i kupac svojim potpisom ovjeravaju odgovarajući obrazac (zapisnik), te na taj način potvrđuju i stanje brojčanika na brojilu. Isto je navedeno i u Općim uvjetima, a istim je predviđeno, da u slučaju zamjene brojila ili obavljanja neke druge radnje koja zahtjeva zamjenu plombe, HEP ODS kupcu dostavi odgovarajući dokument o istome u roku od 30 dana od dana nastanka događaja.  

 

SAVJET: Kontaktirati HEP ODS i zatražiti zapisnik o izmjeni brojila, a u slučaju da se utvrdi neko odstupanje u stanjima na brojilu, odmah uputiti pismeni prigovor i o istome obavijestiti HEP ODS.

 

14. Pitanje: Zanima me; tko je dužan platiti zamjenu brojila? Naime,  kupio sam  stan, a prijašnji vlasnik je imao neispravno brojilo (i krao struju), zatražio sam od elektre da zamjeni brojilo, da mogu normalno podmirivati svoje račune. Oni su došli i postavili novo dvotarifno brojilo, ali ono nikako ne prebacuje na jeftinu struju i stalno mi vrti skupu. Zvao sam u elektru i oni govore da nitko u zgradi nema „jeftinu“ struje i da ja moram platiti zamjenu brojila koje su oni već zamijenili, a nije ispravno, i da moraju stavljati neke dodatne uređaje za prebacivanje na jeftinu struju.

 

Odgovor:

I ako u upitu nije preciziran problem, niti namjera što potrošač želi ostvariti (samo zamjenu neispravnog brojila, ili i ugradnju novog brojila s većim brojem funkcija, ili popravak uređaja za prebacivanje tarife, ili ugradnja novog uređaja za prebacivanje tarife), treba znati, da od priključenja na distribucijsku mrežu i aktiviranja mjerne opreme na obračunskom mjernom mjestu kupca – potrošača električne energije kategorije «kućanstvo», pa do gašenja istog obračunskog mjernog mjesta, obveza je HEP ODS-a održavanje, ovjeravanje, uključujući i zamjenu brojila, ili nekog drugog dijela mjerne opreme, te sve troškove za isto snosi HEP ODS.

Postoji i nekoliko izuzetaka od navedenog:

 1. Troškove popravka ili nabave nove mjerne opreme snosi kupac u slučaju kad je mjerna oprema oštećena ili otuđena, osim u slučaju da kupac to nije mogao spriječiti, ili
 2. Kad kupac – potrošač zatraži od HEP ODS-a ugradnju brojila s većim brojem funkcija u odnosu na standardna brojila, koje troškove u tom slučaju snosi kupac – potrošač električne energije.

 

15. Pitanje: Imamo u naselju (ili dijelu naselja) loš napon, niži od dozvoljenog, što da radimo?

Odgovor:

Ovo je pitanje koje se često javlja u praksi, a potrošače se može uputiti da poduzmu slijedeće. U skladu s Općim uvjetima, zatražiti provjeru kvalitete napona, što je HEP ODS dužan provesti. Ako rezultati pokažu da je potrošač bio u pravu, HEP ODS mu ne naplaćuje navedenu radnju (kontrolu), a ako je kvaliteta napona u skladu s dozvoljenim odstupanjima, potrošač plaća naknadu HEP ODS-u u skladu sa Cjenikom nestandardnih usluga. Cijena navedene kontrole prema Cjeniku nestandardnih usluga s PDV-om trenutno iznosi 537,50 kuna.  U slučaju da je prigovor i zahtjev potrošač bio opravdan, HEP ODS mora čim prije osigurati standardnu kvalitetu napona na tom obračunskom mjernom mjestu, a najkasnije u roku od tri godine (kod većih zahvata na mreži).

 

SAVJET: Uputiti nezadovoljne potrošače da se organiziraju, prije svega između sebe, a nakon toga i sa predstavnicima lokalne samouprave, te nakon toga  kontaktirati HEP ODS i utvrditi koji je najbolji, najbrži i najjeftiniji način rješenja problema.

 

16.  Pitanje: Nezadovoljan sam sa ponašanjem HEP ODS-a, jer već duže vrijeme izbjegavaju svoju obvezu, da uklone stup niskog napona koji samo što se nije srušio na moju kuću, te da izrade novi način  napajanja (podzemno), kako meni, tako i mojim susjedima. Interesantno je da mi je HEP pismeno potvrdio da sam u pravu, ali za sada ništa ne poduzima.

Odgovor:

Potrošaču u ovom slučaju, kad je već dobio odgovor od HEP-a,  ne ostaje drugo, već da se obrati nadležnom inspektoratu (sigurnost) i HERA (rješenje problema sa mrežom). I dok kod sigurnosti (inspektorat) postupak nije zahtjevan, kod izgradnje mreže (HERA) zahtjeva se određeni postupak.

 

SAVJET: Potrošač treba uputiti prigovor povjerenstvu za reklamacije HEP ODS-a. Prigovor treba biti u pismenom obliku, te kroz kraće obrazloženje opisati problem koji potrošač ima, te u prilogu dostaviti i dokaze o istom - prateću dokumentaciju, uključivo i odgovor HEP ODS-a. Povjerenstvo, u čijem radu sudjeluju i predstavnici potrošačke udruge, razmotrit će prigovor, te donijeti zaključak po istom. Mišljenje  povjerenstva, HEP u pravilu prihvaća, i nakon toga isto u određenom roku i provodi. U slučaju da povjerenstvo ne prihvati prigovor ili HEP ODS odbije provesti zaključak donesen na povjerenstvu, potrošaču ostaje mogućnost da se sa novim prigovorom obrati Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji – Zagreb, čije mišljenje je za HEP konačno, odnosno HEP ODS bi ga „morao“ uvažiti. Kao što se iz navedenog da zaključiti, a da bi se uopće potrošač obratili Agenciji, potrebno je proći postupak upućivanje pisanog prigovora davatelju usluge (što je ovaj potrošač obavio), te nakon toga Agenciji, jer u slučaju da se ne provede ovakav postupak, Agencija bi mogla vratiti predmet na Povjerenstvo za reklamacije.

 

D. OPSKRBLJIVAČI, CIJENA ELEKTRIČNE ENERGIJE, TARIFNE STAVKE, RAČUNI

 

17.  Pitanje: Ne snalazim se i ne razlikujem što je univerzalna usluga a što tržišna, i koliko kome treba plaćati za struju?

Odgovor:

Pitanja koja nam potrošači često upućuju odnose se, i na izgled računa, i na visinu računa, i na prateći obračun za isporučenu električne energije.

Područje kojim se regulira izračun cijene električne energije za kategoriju „kućanstvo“ izuzetno je složeno, i za potrebe ovog materijala dovoljno je da se zadržimo samo na osnovnim informacijama; da se tarifne stavke u univerzalnoj usluzi (za proizvodnju – energiju, za prijenos i za distribuciju (iznos za prijenos i distribuciju ujedno se naziva „mrežarina“) izračunavaju na osnovu metodologija koje izrađuje HERA. Oni energetski subjekti koji obavljaju djelatnost prijenosa (HOPS) i distribucije (HEP ODS) električne energije, te opskrbe u univerzalnoj usluzi (HEP Elektra), na osnovu izračuna svojih troškova i svojih prihoda propisanog metodologijama, predlažu visinu tarifnih stavki (cijenu) za određeno vremensko razdoblje, koju Agencija odobrava (daje mišljenje o istim), te nakon toga (ako je dato pozitivno mišljene) iste stupanju na snagu.  Koliki će nivo cijene električne energije iznositi, znači, ovisi o tarifnim sustavima, a naravno, i o visini naknada i poreza koji se uz isporučenu električnu energiju zaračunavaju kupcima.

Koliku će pak cijenu pojedini potrošač kategorije «kućanstvo» ostvariti kroz režim svoje potrošnje (u svojem računu), ovisi o tome na koji način koristi električnu energiju u svom domaćinstvu, kolika je ukupna količina utrošene električne energije, koji tarifni model koristi - brojilo s jednom tarifom ili dvije tarife - te o odnosu potrošnje po dobi dana za potrošače s brojilima s dvije tarife, naravno i o tome kojeg je tržišnog opskrbljivača kupac izabrao.

 

  1. RAČUNI, CIJENA I OBRAČUN  KOD HEP Elektre (UNIVERZALNA USLUGA)

 

Kupcu kategorije „kućanstvo“, u univerzalnoj usluzi, u računu za električnu energiju odvojeno se zaračunava i iskazuje količina utrošene energije po tarifnom sustavu, a odvojeno naknade, s tim da se po tarifnim sustavima zaračunava dio po tarifnim stavkama za proizvodnju (električnu energiju), dio po tarifnim stavkama za prijenos, dio po tarifnim stavkama za distribuciju i dio po tarifnim stavkama za opskrbu električnom energijom. Pored zaračunatog po tarifnim sustavima, potrošačima se zaračunava i naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora. Naravno, tu je i zakonom propisani porez na dodanu vrijednost.

Kako tarifne stavke (nivo cijene) „izgledaju“ za potrošača kategorije „kućanstvo“ sa dvotarifnim brojilom (tarifni model „Bijeli“) u univerzalnoj usluzi u mjesecu srpanj 2018. godine, vidi se u donjoj tablici br.1:

 

 

Tablica br. 1: Visina tarifnih stavki u univerzalnoj usluzi:

Opis

Obračunski element (Bijeli)

 

Kuna za KWh u vrijeme veće tarife (VT)

Kuna za KWh u vrijeme niže tarife (NT)

Mjesečna naknada u kunama

Tarifni stavak za električnu energiju

0,4900

0,2400

-

Tarifni stavak za prijenos

0,1100

0,0500

-

Tarifni stavak za distribucija

0,2400

0,1200

10,000

Tarifni stavak za opskrba

-

-

7,400

HEP Elektra ukupno

0,8400

0,4100

17,400

Naknada za obnovljive izvore

0,1050

0,1050

-

Tarifne stavke + naknada za OIE

0,9450

0,5150

17,400

PDV (13 % na prethodno)

0,1229

0,0670

2,262

Sveukupno cijena univerzalne usluge

1,0679

0,5820

19,662

 

 

 

b.   RAČUNI, CIJENA I OBRAČUN KOD TRŽIŠNIH OPSKRBLJIVAČA (GEN-I, HEP Opskrba – HEPI, RWE, …..)

 

Od 01. siječnja 2017. godine računi tržišnih opskrbljivača jednako izgledaju kao i za potrošače u univerzalnoj usluzi, znači da račun sadrži stavke za proizvodnju i opskrbu, te dio za „mrežarinu“, naknadu za obnovljive izvore energije i PDV.

Tarifne stavke za prijenos i distribuciju („mrežarina“) zaračunavaju se po istim tarifnim stavkama (cijenama) svim potrošačima kategorije „kućanstvo“, a isto je i sa naknadom za obnovljive izvore i PDV-om (koji od 01. siječnja 2017. godine iznosi 13%, a ne 25% kao što je bilo do tada). Pojednostavljeno rečeno, svim potrošačima, bili oni u univerzalnoj usluzi ili tržišnoj usluzi, dio za „mrežarinu“ i naknada za OIE su isti. Razlika u računima nastaje u dijelu koji se odnosi na „proizvodnju“ i to na način da je cijena kod tržišnih opskrbljivača niža (nekoliko postotnih poena) u odnosu na onu u univerzalnoj usluzi. Više o uvjetima opskrbe i visine tarifne stavke za energiju kod tržišnih opskrbljivača može se naći na njihovim Internet stranicama.

 

18. Pitanje: U zadnjem računu koji sam dobio, osim utrošene električne energije, opskrbljivač mi je zaračunao i kamatu. Moram li to platiti?

Odgovor:

Kupac je zateznu kamatu dužan platiti u skladu sa Općim uvjetima opskrbljivača, a u pravilu se ista ne smije naplaćivati za pretpostavljenu potrošnju (akontaciju) već samo u slučaju da se kasni kod plaćanja razlike po konačnom mjesečnom ili šestomjesečnom obračunu.

 

SAVJET: U slučaju da se opskrbljivač nije pridržavao prethodno navedenog, uputiti pisani prigovor i osporiti račun za navedeni sporni iznos.

 

19.  Pitanje: Želim sam očitavati, obračunavati i plaćati utrošak električne energije, da li je to dozvoljeno i da li sam dužan to dodatno plaćati?

Odgovor:

Opći uvjeti propisuju što je to standardna usluga očitanja (mjesečno ili šestomjesečno), a što je nestandardna usluga očitanja (svako očitanje preko onog što je standardna usluga). Za slučaj kao što je Vaš, HEP ODS mora omogućiti kupcu da sam očitava i dostavlja mu stanje brojila i to ne smije dodatno naplaćivati, uz uvjet da se kupac pridržava zadanih odredbi Općih uvjeta (vidjeti članak 57.) Slučajevi koji nisu ovdje navedeni, kao što je kad kupac zahtjeva izvanredno očitanje, isto će mu se dodatno zaračunati, jer to spada u nestandardnu uslugu.

 

SAVJET: Provjeriti Opće uvjete i Cjenik nestandardnih usluga.

 

20.  Pitanje: Dobio sam nove uplatnice i akontacija mi je nerealno visoka, želim to promijeniti, što trebam poduzeti?

 

 

Odgovor:

Akontacija ili trošak pretpostavljene buduće potrošnje, utvrđuje se na osnovu proteklog razdoblja istog obračunskog perioda (ljeto prošle godine osnovica je za ljeto ove godine, zima za zimu), te prvo treba provjeriti, da li su ulazni podaci u obračunu ispravni, odnosno, usporediti stari obračun i novi obračun (količinu kWh). Ako je taj dio u redu, onda bi i akontacija trebala biti utvrđena u točnoj visini, onako kako Opći uvjeti propisuju, naravno ako je opskrbljivač na točno izračunate količine kWh primijenio točne tarifne stavke koje su sada u primjeni. Ako kupac pak nalazi, da će u budućem obračunskom razdoblju trošiti manje ili veće količine električne energije nego u prethodnom periodu, onda može u roku od 15 dana od dana primitka uplatnica za akontacije kontaktirati opskrbljivača, i zatražiti da mu se akontacija umanji (ili uveća), iz objektivno obrazloženih razloga.

 

SAVJET: Kontaktirati s opskrbljivačem i dogovoriti visinu akontacije.

 

21.  Pitanje: Većina stanara u zgradi želi, da se zajednička potrošnja električne energije (stubište i ostalo u zgradi) plaća na način, da nam se račun za tu potrošnju ispostavlja na način, da svakom stanaru zgrade „pridoda njemu pripadajući dio zajedničke potrošnje“ u već prisutni račun za utrošak struje u stanu. Neka račun glasi na stanare pojedinačno, a ne na stambenu zgradu, jer ima dio potrošača koji neuredno izvršavaju svoje obveze, pa neka onda pružatelj usluge njih opominje i naplaćuje im kamate.

Odgovor:

Važeći Opći uvjeti više ne predviđaju mogućnost da se stanari (suvlasnici zgrade) „dogovore“ (javno bilježnička izjava), da im se utrošak zajedničke potrošnje obračunava i fakturira uz obračun i na računu za preuzetu električnu energiju na obračunskom mjernom mjestu za stan. Razlog za isto je što su pojedini kupci izabrali drugog (različitog) opskrbljivača, tako da niti jedan opskrbljivač ne može na sebe preuzeti odgovornost da sam izdaje račune za sve kupce.

 

22.  Pitanje: Zbog duga za struju za tekući mjesec (nisam platila akontaciju za isti) iskopčana mi je struja. Mogu li mi to napraviti i imam li pravo na naknadu štete.

Odgovor:

Električna energija se ne može i ne smije iskopčati potrošaču bez prethodne pisane opomene, a pogotovo ne za neplaćenu akontaciju tekućeg mjeseca. Očito je došlo do «pogreške», ili u plaćanju, ili u obračunu uplaćenog, ili kod knjiženja plaćanja. Električna energija se može iskopčati tek ako kupac ne plati dug u roku koji mu je u opomeni dat za izvršenje tog plaćanja, uz napomenu da se opomena kućanstvima ne naplaćuje.

 

SAVJET: Uputiti pismeni prigovor u kojem će se zatraži da se struja ponovo uključi (bez plaćanja ikakvih troškova).

 

E. OSTALO

 

23.  Pitanje: Kako ću ja znati koja su moja prava prije potpisivanja ugovora sa energetskim subjektom, opskrbljivačem?

Odgovor:

Opskrbljivači su dužni svakog kupca prije zaključivanja ugovora upoznati s njegovim pravima i dužnostima iz odredaba Općih uvjeta, a što je propisano  i Zakonom o energiji i Zakonom o tržištu električnom energijom. Minimalna obveza opskrbljivača je da se sve bitne odredbe oko cijene i uvjeta isporuke objave na mrežnoj stranici opskrbljivača.

 

SAVJET: Najbolje je da potrošač sa Interneta „skine“ Opće uvijete opskrbljivača i na miru ih prouči i usporedi sa uvjetima kod drugih opskrbljivača. Na taj način se mogu izbjeći naknadne neugodnosti uslijed neznanja ili nepoznavanja svojih prava i obveza.

 

24.  Pitanje: Da li sam dužan opskrbljivaču platiti neku naknadu ako potpisujem ili mijenjam ugovor o opskrbi, ili mijenjam opskrbljivača?

Odgovor:

Ne, izrada ugovora o priključenju, izrada ugovora o opskrbi i izrada ugovora o korištenju mreže, kao i sve izmjene i dopune tih ugovora ne naplaćuju se.

 

25. Pitanje: Razmišljam o promjeni opskrbljivača, i želio bi znati na koji način se to obavlja i da li ću uslijed istog imati nove troškove?

Odgovor:

Postupak promjene opskrbljivača pobliže se regulira posebnim propisom, Pravilima o promjeni opskrbljivača električnom energijom (NN 59/15 i 33/17), a neslužbeni pročišćeni tekst može se naći na: https://www.hera.hr/hr/docs/SPKP/PoPOEE-2015.pdf. Istim je propisano na koji način se provodi promjena, u kojem rokovima, tko obavlja koji dio posla i da isti postupak kupcu ne smije stvoriti nikakve dodatne troškove.

 

26.  Pitanje: Uputio sam prigovor povjerenstvu za reklamacije, prošlo je 50 dana od tada, a još nisam dobio odgovor, što mogu poduzeti da bi riješio moj problem?       

Odgovor:

Praksa pokazuje da kupci često ne dobiju nikakav odgovor od opskrbljivača (ili povjerenstva za reklamacije), ili da opskrbljivač ne udovoljava zadanim rokovima u svezi davanja odgovora na prigovor, a da je opskrbljivač uputio predmet na daljnje razmatranje Agenciji, gotovo u praksi i ne postoji. Zakon o zaštiti potrošača propisuje da „pružatelj javne usluge“ mora pisanim putem  potvrditi da je zaprimio prigovor i u roku od 15 dana odgovoriti na isti (pozitivno ili negativno). Povjerenstvo je pak dužno u roku od 30 dana od zaprimljenog prigovora, razmotriti prigovor, i dati odgovor na isti.

 

SAVJET: Uputiti pismenu požurnicu povjerenstvu za reklamacije, a ako odgovor ne dođe u primjernom roku, obratiti se Agenciji i(ili) inspektoru u Ministarstvu gospodarstva, ovisno s kojim prigovorom se «išlo» prema povjerenstvu.

 

27.  Pitanje: Sumnjam da mi račun (ili akontacijska rata) za struju iznosi više nego što bi trebalo. Kome da se obratim s upitom o istom, opskrbljivaču ili operatoru distribucijskog sustava?

Odgovor:

Kupac u svezi računa (ili akontacijskih rata) prvenstveno komunicira sa opskrbljivačem, odnosno s pravnom osobom koja pruža uslugu opskrbe. Opskrbljivač će u nekim slučajevima sam moći dati odgovor, a za neke slučajeve (ispravnost brojila, utvrđivanje energetskih veličina i slično) morat će kontaktirati Operatora distribucijskog sustava, a o čemu opskrbljivač mora pisano izvijestiti kupca, te ga upozoriti da li će uslijed istog imati neke dodatne troškove. 

 

28.  Pitanje: HEP ODS me tereti za neovlaštenu potrošnju. Dobio sam račun na iznos od preko 70.000 kuna. Što raditi?

Odgovor:

Dio Općih uvjeta koji se odnosi na neovlaštenu potrošnju čini posebnu cjelinu. U pravilu se potrošaču ovdje i ne može „pomoći“, jer je gotovo u 100% slučajeva on sam sebe doveo u situaciju da ga se smatra «lopovom». Uslijed istog, Opći uvjeti ga svojim odredbama „kažnjavaju“ na način da mu se zaračunavaju visoke stavke po svim elementima obračuna. U ovakvim slučajevima, ne razmatra se da li je potrošač „potrošio“ toliku količinu ili ne, već mu se zaračunava količina električne energije u visini koliko je mogao „potrošiti“ (ukrasti) u određenom periodu, što Opći uvjeti tumače kao naknadu (kompenzaciju) pružatelju usluge za isporučenu, a ne naplaćenu električnu energiju.

 

SAVJET: Ne «igrati» se sa neovlaštenom potrošnjom, a ako se ista već dogodila, čim prije se dogovorite (ili nagodite) sa pružateljem usluge.

 

29.  Pitanje: Želio bi smanjiti utrošak električne energije u stanu, a nije mi poznato da li je pružatelj usluge dužan dati mi upute kako to provesti.

Odgovor:

I Zakon o energiji i Zakon o tržištu električne energije, a i Opći uvjeti propisuju, da je opskrbljivač dužan, barem jednom godišnje upoznati kupca sa značajkama poticanja učinkovitog korištenja električne energije, i to na način, da uz račun kupcu dostavi određeni promocijski materijal, u pravilu Izvješće o strukturi električne energije temeljem Metodologije utvrđivanja podrijetla električne energije.

 

SAVJET:  Osobno kontaktirati opskrbljivača, zatražiti njihovu pomoć, jer savjeti o energetskoj učinkovitosti su besplatni.

 

 

 

U Splitu, 23. srpnja 2018. godine

 

 

Autor:

 

Nenad Kurtović

2023  Splitski potrošač   globbers joomla templates