logotype

Javne komunalne usluge

Javne komunalne usluge

Opće odrednice:

 Djelatnost komunalnih usluga se temelje na Zakonu o komunalnom gospodarstvu, (NN, broj: 178/04, 38/09, 79/09.), Zakonu o zaštiti potrošača (NN, broj: 79/07, 125/07, 79/09, 89/09.), zakonima i provedbenim propisima iz djelatnosti komunalnog gospodarstva i ostalih zakona i provedbenim propisima iz djelatnosti javnih usluga, općim uvjetima davatelja vodnih usluga, tarifnim sustavima (cjenik) davatelja usluga.

 

 Djelatnosti komunalnih usluga:

 • distribucija opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

 • prijevoz putnika u javnom prometu,

 • održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina,

 • održavanje nerazvrstanih cesta, tržnice na malo,

 • održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika,

 • obavljanje dimnjačarskih poslova i

 • javna rasvjeta.

 

Potrošači imaju gospodarski interes prema svim djelatnostima iz domene komunalnih usluga, a najčešće postavljaju pitanja područje usluga: vodoopskrba – vodne usluge, i usluge odvoza komunalnog otpada. Stoga se ovaj materijal tek usputno bavi ostalim komunalnim uslugama.

Neovisno od odabiru uobičajnih pitanja i odgovora preporučamo upounati se sa općim uvjetima davatelja komunalnih usluga na njihovim web.stranicama

 

1. Vodoopskrba – vodne usluge

Opće odrednice:

 Djelatnost vodnih usluga se temelje na Zakonu o vodama, NN, broj: 153/09, Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva, NN, broj 153/09, Zakon o komunalnom gospodarstvu, (NN, broj: 178/04, 38/09, 79/09.), Zakonu o zaštiti potrošača (NN, broj: 79/07, 125/07, 79/09, 89/09.) , Uredba o najnižoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva, (NN, broj 112/10.), općim uvjetima davatelja vodnih usluga, tarifnim sustavima (cjenik) davatelja vodnih usluga.

Jesam li dužan plaćati fiksni dio vodne usluge neovisno od potrošnji vode?

Da fiksni dio vodne usluge obračunava sukladno odredbi članka 6. Uredbe Vlade RH o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrste troškova koje cijena vodnih usluga pokriva, i plaća se neovisno od potrošnji vode. ___________________________________________________________________________

Plaćanje fiksne vodne naknade u višestambenoj zgradi.

Suvlasnici stambene zgrade plaćaju fiksnu vodnu naknadu prema priključku (profil glavnog ventila)na način da ukupan iznos fiksnog dijela vodne usluge dijele (neovisno o potrošnji) sa brojem posebnih dijelova stambene zajednice.

___________________________________________________________________________

Ima li pravo davatelj vodne usluge uvjetovati prijenos vlasništva u koliko postoji nekakvo dugovanje koje je već nekoliko godina u zastari.

Pravni slijednik, ili slijednici, obveznici su plaćanja obveza za predmetnu nekretninu. U pogledu uvjetovanja za promjenu vlasnika temeljem pravovaljane dokumentacije mišljenja smo da davatelj usluga nema pravo uskraćivati pravo prijenosa vlasništva. Predlažemo da pravo ostvarite pokretanjem izvansudskog ili sudskog postupka.

Tko je odgovoran za štete na uređajima zbog visokog pritiska vode.

Prema Općim i tehničkim uvjetima VIK Split se ograđuje od odgovornosti za štete zbog pritiska vode > 6 bara. Neovisno od navedene odredbe mišljenja smo da potrošač ima pravo sudskim putem zatražiti naknadu štete nastale zbog previsokog pritiska vode pozivom na odredbe Zakona o obveznim odnosima i u suradnji sa odvjetnikom.

Davatelj vodnih usluga dostavlja račun na stambenu zgradu, a suvlasnici plaćaju vodu blagajnici, a često su uredni suvlasnic „taoci“ zbog kašnjenja plaćanja obveza.

Suvlasnicima je na raspolaganju osiguranje uvjeta za obračun i uplatu na način kako to rade dosada, s time da sa davateljem usluga dogovore dostavu podataka o broju članova kućanstva, a vodovod će svakog mjeseca dostavljati pojedinačne račune za svakog vlasnika posebnog dijela stambene zgrade. Time se stambena zgrada oslobađa od mogućeg kašnjenja uplate, tako da svaki suvlasnik odgovara za plaćanje svog računa.

Istodobno stambenoj zgradi stoji na raspolaganje mogućnost ugradnje vodomjera, s time i pošteniju raspodjelu potrošnje.

Jedan dio suvlasnika ima ugrađene vodomjere, a veći dio suvlasnika plaća prema broju ukućana. Za imaoce vodomjera davatelj preporuča plaćanje 20% više od evidentirane potrošnje, navodno zbog gubitaka u mreži.

Sukladno čl. 211. Zakona o vodama stambene se zgrade projektiraju i grade na način da stambene zajednice imaju ugrađene vodomjere. Neargumentirani zahtjevi davatelja usluga za obračunavanje potrošnje za 20% nemaju ni pravno ni objektivno opravdanje. Suvlasnik koji ima ugrađen vodomjer ima pravo plaćati utrošenu količinu vode.Savjetujemo da zbog ravnopravnih odnosa u stambenoj zgradi da se osiguraju uvjeti ugradnje vodomjera svim suvlasnicima.

Stambena zajednica ima namjeru investirati u ugradnju vodomjera za sve suvlasnike. Koje su nam mogućnosti.

Sukladno Zakonu o vodama može se smatrati da stambena zgrada koja nema vodomjere ima nedostatak. S tim u vezi, postoji opravdan razlog za donošenje odluke suvlasnika za financiranje ugradnje vodomjere u smislu poboljšica.

 

Na tržištu se mogu naći moguća rješenja - ugradnja vodomjera na način:

  1. da ga očitavaju potrošači i podatke dostavljaju predstavniku, a on dostavlja davatelju vodnih usluga radi izrade i dostave računa za svakog suvlasnika,

  2. da se obavi ugradnja sa digitalnim očitavanju na display-u ispred ulaza u objekt tako da pregled utrošenih količina predstavnik dostavlja davatelju vodnih usluga - kao pod a)

  3. da se očitavanje potrošnje dogovori sa:

   1. trgovcem koji ponudi uvjete ugradnje vodomjera, očitavanje i dostavu podataka kao pod a), i

   2. davateljem vodnih usluga za ugradnju vodomjera, očitavanje i dostave računa.

 

 Ima li pravo davatelj vodnih usluga obustaviti isporuku?

Sukladno odredbi Zakona o vodama i odredbi Općih i tehničkih uvjeta davatelj vodnih usluga ima pravo obustaviti isporuku i u uvjetima kada korisnik vodnih usluga ne plaća vodu. Međutim, davatelji najčešće bez utvrđenih općih uvjeta obustavljaju isporuku skidanjem vodomjera, a što je suprotno pravorijeku Ustavnog suda RH.

Davatelj usluga nema pravo obustavljati isporuku sve dok traje postupak prigovora/reklamacije od strane korisnika usluga, izvansudskog ili sudskog postupka.

 

 1. Komunalna naknada

Čemu služi komunalna naknada, tko ju plaća i tko može biti oslobođen od obveze plaćanja iste.

 

 • Komunalna naknada je prihod jedinice lokalne samouprave (JLS), a namijenjena je za komunalno opremanje općine ili grada,

 • Plaćaju je svi vlasnici nekretnina sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu prema ukupnoj površini nekretnine,

 • Vlasnik nekretnine ima pravo, sukladno članku 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu zatražiti od JLS, podnijeti zahtjev za oslobađanje u cijelosti ili znatno smanjenje komunalne naknade uz dostavu dokaza o samofinanciranju ugradnje komunalne infrastrukture, i/ili ukupnog stanja korištenja javne komunalne infrastrukture određene nekretnine.

 

 1. Usluge prikupljanja, odvoza i odlaganje komunalnog otpada

 

Opće odrednice:

Djelatnost odvoz i odlaganje komunalnog otpada temelje se na Zakon o komunalnom gospodarstvu, (NN, broj: 178/04, 38/09, 79/09.), Zakonu o zaštiti potrošača (NN, broj: 79/07, 125/07, 79/09, 89/09.), Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 95/13)

Što se podrazumjeva pod načelom: „onečišćivač plaća“, odnosno koju su kriteriji usluga prikupljanja i odvoza komunalnog otpada

Onečišćivač“ je proizvođač otpada – fizička ili pravna osoba – Onečišćivač otpada nije površina ili volumen stambene ili stambeno-poslovne zgrade. Nije onečišćivač otpada paušal, broj stalnih ili povremenih osoba, broj kreveta namjenjeno obavljanju turizmom....., a kriterij obračuna jeste količina proizvedenog otpada predana davatelju usluga.

 

Tko je korisnik usluga?

Korisnik usluga je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela. Više korisnika mogu na zahtjev, sukladno međusobnom sporazumu, zajednički nastupati prema davatelju usluge.

Koje su osnovne obveze korisnika usluga?

Koristiti usluge sukladno Zakonu i općim uvjetima općine ili grada, odnosno općih uvjeta davatelja usluga; odvajati problematični otpad odvojeno od miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada, te da snositi troškove gospodarenja komunalnim otpadom razmjerno količini otpada kojeg je predao davatelju usluge.

Na koji način davatelj usluga može obračunati uslugu?

Davatelj usluge dužan je korisniku usluge obračunavati cijenu javne usluge razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju, pri čemu je kriterij količine otpada u obračunskom razdoblju masa predanog otpada ili volumen spremnika otpada i broj pražnjenja spremnika preuzetog od korisnika.

Kako davatelj usluga utvrđuje broj pražnjenja otpada?

Davatelj usluge dužan je voditi evidenciju o preuzetoj količini otpada od pojedinog korisnika usluge u obračunskom razdoblju. Drugim riječima, utvrđen broj predanog otpada od strane korisnika usluge umnoženo sa cijenom pražnjenja posude čini osnovicu za plaćanje usluga.

Ima li pravo općina/grad donositi odluko o plaćanju namjenske naknade, i pod kojim uvjetima?

Da. Općina/grad može odlukom odrediti korisniku obvezu plaćanja namjenske naknade u skladu s Programom gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom, a koji je sastavni dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se donosi sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

Koja je zaštita korisnika usluga ako davatelj usluga ne obavlja poslove sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom?

Usklađenost cjenika s odredbama Zakona, i provedbenih propisa dinesenih na temelju Zakona nadzire Tržišna inspekcija pri Ministarstvu gospodarstva. Potrošač, korisnik usluga se za pomoć može obratiti spomenutoj inspekciji nakon što od davatelja usluga dobije negativne odgovore na prigovor, odnosno reklamaciji sukladno odredbi članka 10, odnosno 25. Zakona o zaštiti potrošača.

 

Ostale komunalne usluge:

(Prijevoz putnika u javnom prometu: poštanske usluge; održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika, i usluge obavljanja dimnjačarskih poslova.)

Ima li pravo davatelj usluga parkirališta za osobne automobile – koncesionar uvjetovati izdavanje mjesečne karte uplatom potraživanja.

Pretpostavljamo da trgovac ima pravo uvjetovati plaćanje usluge plaćanjem prethodnih potraživanja. Ukoliko smatrate da je vaše dugovanje sporno predlažemo pokretanje izvansudskog ili sudskog postupka

U pogledu plaćanja prekoračenja prava parkiranja davatelj ne može izdavati kaznu ali može sukladno cjeniku koji je odobren od JLS naplatiti naknadu.

Dnevna parking – kada se može naplatiti?

Ako je cjenik parkiranja, uključujući i iznos za dnevnu parking kartu istaknut na parking prostoru, sukladno čl.12. ZZP, dnevna parking karta mora platiti jer je korisnik usluge svojom voljom nastavio koristit uslugu koja je naplativa.

 

2023  Splitski potrošač   globbers joomla templates